IHP Expert nudi usluge savjeta i prevoda                                                       Impresum  |   OUP  |   Kontakt
                 
Impresum   |   OUP  |   Kontakt   |   Posao  |  Zaštita podataka

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja važe za ukupno poslovanje IHP Expert GmbH, sjedište: Königstr. 71, 90402 Nürnberg, (dalje u tekstu: IHP Expert GmbH), s kupcima usluga. Uslovi poslovanja se odnose i na buduće poslovanje.

Ovim se uklanja mogućnost otstupanja kupca usluge od ovih uslova poslovanja.

Otstupanja od opštih uslova poslovanja IHP Expert GmbH priznaje samo u slučaju, kada se ona izričito dogovorena ili su od strane zakonodavca propisana.

Opšti uslovi poslovanja sastoje se od opštih odredbi, kao i posebnih odredbi za savjetovanje (II.), za prevode (III.), za tumačenje (IV.), za lekturu i izradu teksta (V.) za jezične i međukulturalne kursove (VI.).

Kupac usluge može uslove poslovanja preuzeti s interneta: www.ihp-expert.de/agb.php i odštampati ih ili zatražiti ih preko emaila:kontakt@ihp-expert.de u pisanoj formi.

Član 1. Opšte informacije

(1) Ponude IHP Expert GmbH su slobodno napravljene obzirom na cijenu, količinu, termin i način dostavljanja.
(2) Uslovi poslovanja IHP Expert GmbH važe kao priznati i protivrječni uslovi se ne priznaju, ako u periodu od tri dana IHP Expert GmbH ne dobije pisanu pritužbu, koja detaljno obuhvata vrstu i količinu uslova koje kupac ne prihvata.
(3) Promjene, nadopune i dodatni dogovori moraju se dogovoriti napismeno; individualni dogovori imaju prednost.
(4) Za vidljive zabune, pravopisne greške i greške u računu nalogodavac nema prava zahtjevati odštetu od IHP Expert GmbH.
(5) Uslovi poslovanja nalogodavca za IHP Expert GmbH su obavezni, samo ako ih IHP Expert GmbH napismeno prizna.


Član 2. Dodjeljivanje naloga

(1) Kupac usluge dodjeljuje nalog u pisanoj, elektronskoj ili drugoj formi.
(2) Telefonski i drugi nalozi bez forme uzimaju se u obzir u interesu saradnje bez barijera. Problemi koji iz toga mogu izaći idu na teret kupca.
(3) Nalog je dodijeljen, samo ako ga IHP Expert GmbH napismeno potvrdi. Kod potvrde naloga potvrđuje se vrsta željene usluge, količina posla, termin obavljanja usluge, cijena i način obračunavanja usluge.
(4) IHP Expert GmbH ne odgovara za produženje termina ili za nedostatke kod ispunjavanja naloga, koji se nastali zbog nejasnog, netačnog ili nerazumljivog dodjeljenog naloga, greške, nesporazuma ili pogrešnog formulisanja.
(5) Kod usluga savjetovanja, tumačenja i individualnog kursa moguće je otkazati termine, najmanje 24 sata prije početka. Termini koji su prekasno otkazani obračunavaju se.

Član 3. Izvršavanje naloga putem trećih lica

(1) IHP Expert GmbH smije radi izvršavanja svih poslovnih naloga, ako je to korisno ili pridonosi uspjehu, posluživati treća lica. Kod posluživanja trećih lica IHP Expert GmbH je odgovoran za samo pažljiv i savjestan odabir. Smatra se da je obaveza savjesnog i pažljivog odabira izvršena, ako se kod opunomoćenog lica radi o jednom stručnjaku, s kojim je IHP Expert GmbH ili njemu poznata firma dosada uspješno sarađivala.
(2) Generalno postoji poslovna veza samo između kupca usluge i IHP Expert GmbH. Kontakt između kupca usluge i trećeg lica, kojem je povjereno izvršavanje naloga, mora biti od strane IHP Expert GmbH odobren.

Član 4. Plaćanje i porez na promet

(1) Cijene su izražene u EURU, ako drugačije nije dogovoreno.
(2) Kod velikih naloga može se zahtijevati uplata kapare ili plaćanje u ratama prema količini usluge.
(3) Dogovoren honorar, odnosno cijena podrazumijeva neto iznos dodavši porez na promet, ukoliko nije drugačije istaknuto.
(4) Računi u iznosu do 200,00 € neto plaćaju se odmah u gotovini. Ostali računi trebaju biti od strane kupca plaćeni, ako nije drugačije dogovoreno, u periodu od 14 dana od datuma izdavanja računa. Ako stranka kasni s plaćanjem svojih obaveza, u tom slučaju IHP Expert GmbH može zahtijevati prema propisima isplatu odštete i/ili od ugovora odstupiti.
(5) IHP Expert GmbH izdaje uvijek kupcima račun, koji smije da dostavi u pdf-formatu preko e-maila.
(6) Ukoliko kupac promjeni ili obustavi nalog, odnosno ako su se uslovi za ispunjavanje usluga promijenili, onda kupac treba IHP Expert GmbH da plati troškove, koji su nastali iz ovih razloga i ispuniti sve obaveze prema trećim licima.
(7) Ako kupac prije izvršavanja naloga otstupi od ugovora, IHP Expert GmbH može tada da zahtijeva jedan primjeran dio dogovorenog honorara kao odštetu.
(8) Troškovi trećih lica, sitni izdaci, osobni troškovi u službene svrhe te troškovi reprezentacije trebaju biti zasebno podmireni od strane kupca, uz predočenje odgovarajućih potvrda.

Član 5. Smetnja, viša sila, zatvaranje i poslovanje u smanjenoj količini, greške servera i mreže, virusi

(1) IHP Expert GmbH ne odgovara za štetu, koja je uzrokovana smetnjama poslovanja, posebno za onu koja je nastala zbog više sile, npr. zbog prirodnih neprilika i smetnji u saobraćaju, greške mreže i servera, zbog mogućih drugih smetnji u rukovanju i prijenosu podataka te drugih barijera, koje IHP Expert GmbH nije u mogućnosti spriječiti. U tim posebnim slučajevima IHP Expert GmbH ima pravo na potpuno ili djelomično otstupanje od ugovora.
(2) Isto važi, ako IHP Expert GmbH iz nekog važnog razloga mora poslovanje, posebno se to odnosi na online servis, da isključi ili ograniči.
(3) IHP Expert GmbH ne odgovara u svakom slučaju, za štete uzrokovane virusima. Za minimiranje ovog rizika, IHP Expert GmbH koristi antivirusne programe i to preporučuje svim kupcima.
(4) Kupac usluge je zadužen kod dostavljanja dokumenata u formi datoteke za konačnu provjeru podataka i teksta. Zato se zahtjevi za nadoknadu štete zbog ovog razloga ne mogu uvažiti.

Član 6. Odgovornost i reklamacije

(1) Isključena je odgovornost IHP Expert GmbH za gubitak, od kupca usluge dobivenih materijala, ako za gubitak materijala IHP Expert GmbH nije odgovoran. Kupac usluge je dužan da se pobrine za dovoljnu sigurnost svojih podataka.
(2) IHP Expert GmbH snosi u svakom slučaju odgovornost samo kod namjere i grube nepažnje; odgovornost kod lake nepažnje nastupa sam kod kršenja temeljnih ugovorenih obaveza.
(3) Ako kupac usluge ne dostavi odmah, najkasnije pak u periodu od 2 sedmice (primitak kod IHP Expert GmbH), pritužbe u pisanoj formi, usluga važi kao odobrena i bez mane. U ovom slučaju kupac usluge se odriče prava na svu odštetu, na koju bi zbog eventualne manjkavosti usluge mogao imati pravo.
(4) Ako kupac usluge u periodu od 2 sedmice dostavi pritužbu na objektivno postojeće i ne samo na sitne nedostatke, i to tako da je taj nedostatak tačno koliko je to moguće opisan, IHP Expert GmbH ima prvo mogućnost dorade. To važi isto za hitne naloge s malim rokom dostave. Ako je dorada očito bezuspješna, tada kupac usluge ima pravo na umanjivanje cijene ili na zamjenu, ako je to izvedivo. Druga prava, uključujući pravo na nadoknadu štete zbog neispunjavanja obaveze, su isključena. Visina naknade zbog odgovornosti je u svakom slučaju ograničena na (novčanu) vrijednost navedenog naloga.
(5) Svi zahtjevi za nadoknadu štete protiv IHP Expert GmbH, ukoliko to nije zakonom drugačije propisano, limitirani su neto iznosom računa. Od ovog ograničenja za nadoknadu štete izuzeti su slučajevi šteta koje su uzrokovane namjereno ili grubom nepažnjom. Ne postoji odgovornost za neostvaren dobitak ili za neizravne štete. U svakom slučaju je isključena odšteta za neizravne štete i neostvaren dobitak.
(6) Odricanje prava na odštetu u korist trećeg lica je izričito isključeno.

Član 7. Zaštita podataka

(1) Kupcu usluge je poznato i odobrava da IHP Expert GmbH radi izvršavanja naloga sprema na nosaču podataka potrebne lične podatke. Kupac usluga odobrava izričito prikupljanje, obrađivanje i korištenje podataka. Sa spremljenim ličnim podacima postupa se, naravno, kod IHP Expert GmbH pažljivo i pouzdano. Prikupljanje, obrađivanje i korištenje ličnih podataka obavlja se prema njemačkom Saveznom zakonu za zaštitu podataka i Zakonu o telemedijima.
(2) Lične informacije mogu se, uz prethodno izričito odobrenje kupca usluge, isto koristiti za informisanje kupca o produktima, reklamnim akcijama i drugim akcijama.
(3) Kupac usluge ima pravo u svako doba opozvati svoju saglasnost, koja se odnosi na buduća prosljeđivanja informacija. U tom slučaju IHP Expert GmbH se obavezuje na trenutno brisanje ličnih podataka kupca. Kod ugovornih obaveza u toku nastupa brisanje po njihovom završetku.

Član 8. Zaštita tajnosti podataka

(1) IHP Expert GmbH se obavezuje na čuvanje tajne koja obuhvata sve informacije koje su IHP Expert GmbH poznate, a povezane su s poslovima za nalogodavca.
(2) Obzirom na elektronski prijenos tekstova i podataka, kao i drugih mogućih oblika komunikacije u elektronskoj formi, između kupca, IHP Expert GmbH i eventualnih pomagača u izvršavanju naloga IHP Expert GmbH nije u mogućnosti da osigura potpunu zaštitu poslovnih tajni, tajnih podataka, kao i drugih povjerljivih podatka i informacija; time nije isključeno da neovlašteno treće lice na elektronskom putu ima pristup dostavljenim tekstovima.

Član 9. Primjenjeno pravo i nadležnost suda

(1) Poslovni odnosi između IHP Expert GmbH i kupca podliježu njemačkom pravu, ako se ne primjenjuje Bečka konvencija UN-a o međunarodnoj prodaji robe.
(2) Sve dok je dozvoljeno, za sve sporove isključivo je nadležan sud za obje strane u Nürnbergu, Njemačka.

Član 10. Salvatorska klauzula

Ukoliko se bilo koja odredba ovih uslova pokaže pravno ništavnom, ostale odredbe Opštih uslova poslovanja ostaju na snazi.

(Posebne odredbe dostupne su samo na njemačkom jeziku)

 

 

 

IHP Expert krči Vam stazu do cilja uklanjajući jezične, kulturalne i ekonomske barijere na Vašem putu.

Opšti uslovi poslovanja
     Impresum   |   OUP  |   Kontakt   |   Posao  |   Zaštita privatnosti